Let op! Uw browser is verouderd, dit kan negatief effect hebben op de gebruikerservaring. Download Chrome
X

Privacy

Ecare respecteert de privacy van alle bezoekers van deze website, en met name het gebruik van je persoonlijke data.

We lichten het hieronder verder toe.

Privacy

Gegevens

Ecare Services B.V.
Capitool 11, 7521 PL Enschede
Telefoonnummer: 053 47 57 000
E-mail: privacy@ecare.nl
Functionaris gegevensbescherming: Boudewijn van Veen


In dit privacy statement duiden wij onszelf aan met ‘Ecare’, ‘ons’, ‘wij’, ‘we’ of ‘onze’. In dit privacy statement wordt met ‘betrokkene’ bedoeld degene van wie wij persoonsgegevens verwerken.


Persoonsgegevens

a. Algemeen en doelen

De verwerking van persoonsgegevens door ons gebeurt ten behoeve van een aantal doelen.

 • Het eerste doel is de verwerking van persoonsgegevens van potentiële klanten of geïnteresseerden die hun (contact)gegevens achterlaten op onze website. Deze gegevens krijgen wij als iemand via onze website een contactformulier invult. We gebruiken deze persoonsgegevens alleen om contact op te nemen en indien aangegeven contact te houden met de betreffende personen.
 • Het tweede doel is het verwerken van persoonsgegevens van onze klanten en leveranciers, ter uitvoering van de overeenkomsten die wij met ze sluiten. Wij moeten immers contact onderhouden met onze klanten en leveranciers, een overeenkomst met ze sluiten en die uitvoeren.
 • Het derde doel is dat we personen onze nieuwsbrief of andere informatie toesturen. We vragen hier toestemming voor. Personen kunnen zich voor deze berichten uitschrijven.
 • Het vierde doel is het verbeteren van onze dienstverlening en het optimaal laten functioneren van onze website. Wij maken op onze website gebruik van cookies.

b. Welke persoonsgegevens?

De persoonsgegevens die we verwerken zijn:

 • naam, bedrijfsnaam, adres, woonplaats
 • contactpersonen
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • IP-adres en surfgedrag.

c. Verstrekking aan derden

Ecare zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Het kan voorkomen dat wij derde partijen inschakelen om een dienst of project uit te voeren. Ecare zal deze derde partijen uitsluitend toegang geven tot systemen met persoonlijke gegevens als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht of dienst en hier toestemming voor is. Ecare maakt gebruik van ICT-dienstverlening. Het kan voorkomen dat ook deze entiteiten (vaak voor beperkte duur) toegang hebben tot persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn opgeslagen in de cloud en in diverse softwareapplicaties in de cloud.


d. Termijnen

 • Persoonsgegevens die nodig zijn voor uitvoering van de opdracht bewaren we zo lang als nodig is om die opdracht uit te voeren. Wanneer na afronding van de opdracht servicewerkzaamheden plaatsvinden, kunnen daarvoor ook persoonsgegevens worden verwerkt. Of van servicewerkzaamheden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden sprake is, hangt af van de aard van de opdracht. Offertes, facturen en opdrachtbevestigingen worden op grond van de wet zeven jaar bewaard.
 • Gegevens die we ontvangen via de website worden verwijderd als en zodra duidelijk is dat de hier uit voortvloeiende contacten niet tot een overeenkomst leiden.
 • Persoonsgegevens die we verwerken op grond van verkregen toestemming, bewaren we voor de duur van de toestemming.
 • Onder het kopje ‘Cookies’ staat ook een bewaartermijn genoemd.
 • We bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

e. Van wie krijgen wij persoonsgegevens?

Wij krijgen persoonsgegevens via onze website en via onze (potentiële) klanten en leveranciers.


Beveiliging van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden in een beveiligde omgeving verwerkt en binnen de Europese Unie opgeslagen. Wij hebben hiervoor op meerdere niveaus beveiligingsmaatregelen genomen. Wij evalueren periodiek de mate van beveiliging en stellen zo nodig ons beveiligingsbeleid bij.


Rechten van betrokkene

De persoon van wie wij persoonsgegevens verwerken (de betrokkene) heeft conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming diverse rechten. Kort verwoord gaat het om het volgende.
• Informatie en inzage: je kunt bij ons om inzage vragen van de persoonsgegevens die wij van jou verwerken en wij vertellen je graag over hoe en waarom wij de betreffende persoonsgegevens verwerken.
• Rectificatie: mochten wij verkeerde gegevens van je hebben dan passen wij die op jouw verzoek aan.
• Vergetelheid: Als jij ons verzoekt om wissing van je persoonsgegevens zijn wij verplicht deze persoonsgegevens te verwijderen. Maar het kan zijn dat wij voor bepaalde doeleinden verplicht zijn sommige persoonsgegevens te bewaren.
• Beperking: heb je het idee dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je van ons verlangen de verwerking te laten beperken.
• Bezwaar: jij hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Deze exacte inhoud van deze rechten en de eventuele beperkingen ervan, staan vermeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij houden ons aan wat hier staat vermeld over deze rechten.

Naast bovengenoemde rechten kun je jouw toestemming intrekken voor de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van mailings, nieuwsbrieven, reviews en klanttevredenheidsonderzoek. Dit doe je door gebruik te maken van de afmeldlink onderin de betreffende e-mails. Maar je kunt hiervoor ook een e-mail aan ons sturen: privacy@ecare.nl


Ontvangers

Alleen degenen binnen Ecare waarvan het noodzakelijk is dat zij toegang tot de persoonsgegevens hebben, krijgen hier toegang toe. Onze medewerkers, alsmede de derden waaraan persoonsgegevens ter beschikking worden gesteld, zijn te allen tijde verplicht tot de vertrouwelijke omgang met jouw persoonsgegevens.

Sharedservicesvoordezorg.nl is onderdeel van Ecare Shared Services B.V. en Werkenbijecare.nl, Ecare.nl en Puurvoordezorg.nl zijn een onderdeel van Ecare Software B.V..

Ecare Shared Services B.V., Ecare Software B.V. en EcareCloudIt B.V. (hierna: 'Ecare' genoemd) werken gezamenlijk vanuit één vestiging en de bedrijven en hun medewerkers wisselen de gegevens uit van alle eerdergenoemde websites. Hiermee worden zij allemaal gezien als ontvangers.

Ecare verstrekt jouw persoonsgegevens in beginsel niet aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor het behalen van onze verwerkingsdoeleinden. In dat kader verstrekt Ecare jouw persoonsgegevens onder omstandigheden aan onze ICT-partners, hostingpartijen of andere gelieerde bedrijven om de website en tools te laten fungeren. Daarnaast stelt Ecare persoonsgegevens aan derden voor de uitvoer van marketing doeleinden. Tot slot stelt Ecare persoonsgegevens aan derden ter beschikking indien een wettelijk voorschrift of een rechterlijk bevel haar daartoe verplicht.

Indien en voor zover de genoemde ontvangers als verwerker kwalificeren, zijn met hen conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) verwerkersovereenkomsten gesloten op naam van Ecare.

Indien en voor zover Ecare persoonsgegevens verstrekt aan organisaties buiten de Europese Economische Ruimte (EER), zal zij dat slechts doen voor zover het een organisatie in een land betreft dat voldoet aan de door de Europese Commissie gestelde eisen van een ‘passend beveiligingsniveau’. Indien de persoonsgegevens worden opgeslagen in of door een verwerker die gevestigd is in de Verenigde Staten en die niet op de lijst van het ‘EU-US Privacy Shield’ staat - zal Ecare middels bindende bedrijfsvoorschriften (‘binding corporate rules’) of modelbepalingen van de Europese Commissie verwerker zorgen dat deze verwerkers passende waarborgen bieden als omschreven in de AVG.


Klacht

Als je denkt dat jouw privacyrechten worden geschonden, heb je het recht om daar een klacht over in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


Datalekken

Als er een inbreuk in verband met persoonsgegevens heeft plaatsgevonden melden we dat zonder onredelijke vertraging aan de Autoriteit Persoonsgegevens, tenzij het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk in verband met persoonsgegevens een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen.
Wanneer de inbreuk in verband met persoonsgegevens waarschijnlijk een hoog risico inhoud voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen delen wij de betrokkene de inbreuk in verband met persoonsgegevens onverwijld mee.


Responsible disclosure

Bij Ecare vinden we de veiligheid van onze systemen erg belangrijk. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is.

Als je een zwakke plek in één van onze systemen hebt gevonden horen wij dit graag zodat we zo snel mogelijk maatregelen kunnen treffen. Wij willen graag met je samenwerken om onze klanten en onze systemen beter te kunnen beschermen.

Wij vragen je:

 • Jouw bevindingen te mailen naar security@ecare.nl,
 • Het probleem niet te misbruiken door bijvoorbeeld meer date te downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen of gegevens van derden in te kijken, verwijderen of aanpassen,
 • Het probleem niet met anderen te delen totdat het is opgelost en alle vertrouwelijke gegevens die zijn verkregen via het lek direct na het dichten van het lek te wissen,
 • Geen gebruik te maken van aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering, distributed denial of service, spam of applicaties van derden, en
 • Voldoende informatie te geven om het probleem te reproduceren zodat wij het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.

Wat wij beloven:

 • Wij reageren binnen 5 werkdagen op jouw melding met onze beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing,
 • Als jij je aan bovenstaande voorwaarden hebt gehouden ondernemen wij geen juridische stappen tegen je betreffende melding,
 • Wij behandelen jouw melding vertrouwelijk en zullen jouw persoonlijke gegevens niet zonder je toestemming met derden delen tenzij dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen. Melden onder een pseudoniem is mogelijk,
 • Wij houden je op de hoogte van de voortgang van het oplossen van het probleem,
 • In berichtgeving over het gemelde probleem zullen wij, indien je dit wenst, jouw naam vermelden als de ontdekker.

Wij streven ernaar om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen en wij worden graag betrokken bij een eventuele publicatie over het probleem nadat het is opgelost.


Versie van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 04 februari 2022.